16,000
ماهانه
رم ۵۱۲ مگابایت SATA (تحویل آنی)
Ram
512 MB
Port
1 GB
CPU
1 Core 1 GHZ
BW
unlimited
Hard
100 GB SATA
Location
france
در صورت بروز مشکل در سیستم تحویل حداکثر تا ۲ ساعت
27,000
ماهانه
رم ۱ گیگ SATA (تحویل آنی)
Ram
1 GB
Port
1 GB
CPU
1 Core 1 GHZ
BW
unlimited
Hard
100 GB
Location
france
در صورت بروز مشکل در سیستم تحویل حداکثر تا ۲ ساعت
37,000
ماهانه
رم ۲ گیگ SATA (تحویل آنی)
Ram
2 GB
Port
1 GB
CPU
1 Core 1 GHZ
BW
unlimited
Hard
100 GB
Location
france
در صورت بروز مشکل در سیستم تحویل حداکثر تا ۲ ساعت
75,000
ماهانه
رم ۴ گیگ SATA (تحویل آنی)
Ram
4 GB
Port
1 GB
CPU
2 Core 2 GHZ
BW
unlimited
Hard
100 GB SATA
Location
france
در صورت بروز مشکل در سیستم تحویل حداکثر تا ۲ ساعت
100,000
ماهانه
رم ۸ گیگ SATA (تحویل آنی)
Ram
8 GB
Port
1 GB
CPU
4 Core 4 GHZ
BW
unlimited
Hard
500 GB SATA
Location
france
در صورت بروز مشکل در سیستم تحویل حداکثر تا ۲ ساعت