یافتن محصولات و سرویس ها


رم ۵۱۲ مگابایت SATA (تحویل آنی)
Ram: 512 MB
Port: 1 GB
CPU: 1 Core 1 GHZ
BW: unlimited
Hard: 100 GB SATA
Location: US
در صورت بروز مشکل در سیستم تحویل حداکثر تا ۲ ساعت
16,000 ماهانه
48,000 سه ماهه
95,000 شش ماهه
190,000 سالانه

رم ۱ گیگ SATA (تحویل آنی)
Ram: 1 GB
Port: 1 GB
CPU: 2 Core 2 GHZ
BW: 500GB
Hard: 100 GB
Location: US
در صورت بروز مشکل در سیستم تحویل حداکثر تا ۲ ساعت
27,000 ماهانه
81,000 سه ماهه
160,000 شش ماهه
300,000 سالانه

رم ۲ گیگ SATA (تحویل آنی)
Ram: 2 GB
Port: 1 GB
CPU: 2 Core 2 GHZ
BW: 500 GB
Hard: 100 GB
Location: US
در صورت بروز مشکل در سیستم تحویل حداکثر تا ۲ ساعت
33,000 ماهانه
90,000 سه ماهه
180,000 شش ماهه
360,000 سالانه

رم ۴ گیگ SATA (تحویل آنی)
Ram: 4 GB
Port: 1 GB
CPU: 4 Core 4 GHZ
BW: 500GB
Hard: 100 GB SATA
Location: US
در صورت بروز مشکل در سیستم تحویل حداکثر تا ۲ ساعت
75,000 ماهانه
210,000 سه ماهه
400,000 شش ماهه
800,000 سالانه

رم ۸ گیگ SATA (تحویل آنی)
Ram: 8 GB
Port: 1 GB
CPU: 4 Core 4 GHZ
BW: 500GB
Hard: 500 GB SATA
Location: US
در صورت بروز مشکل در سیستم تحویل حداکثر تا ۲ ساعت
100,000 ماهانه
300,000 سه ماهه
600,000 شش ماهه
1,200,000 سالانه