یافتن محصولات و سرویس ها


رم ۱ گیگ SATA (تحویل آنی)
Ram: 1 GB
Port: 1 GB
CPU: 1 Core 1 GHZ
BW: unlimited
Hard: 100 GB
Location: france
در صورت بروز مشکل در سیستم تحویل حداکثر تا ۲ ساعت
15,000 ماهانه
40,000 سه ماهه
80,000 شش ماهه
160,000 سالانه

رم ۲ گیگ SATA (تحویل آنی)
Ram: 2 GB
Port: 1 GB
CPU: 1 Core 1 GHZ
BW: unlimited
Hard: 100 GB
Location: france
در صورت بروز مشکل در سیستم تحویل حداکثر تا ۲ ساعت
20,000 ماهانه
60,000 سه ماهه
120,000 شش ماهه
240,000 سالانه

رم ۴ گیگ SATA (تحویل آنی)
Ram: 4 GB
Port: 1 GB
CPU: 2 Core 2 GHZ
BW: unlimited
Hard: 100 GB SATA
Location: france
در صورت بروز مشکل در سیستم تحویل حداکثر تا ۲ ساعت
35,000 ماهانه
100,000 سه ماهه
200,000 شش ماهه
400,000 سالانه

رم ۸ گیگ SATA (تحویل آنی)
Ram: 8 GB
Port: 1 GB
CPU: 4 Core 4 GHZ
BW: unlimited
Hard: 500 GB SATA
Location: france
در صورت بروز مشکل در سیستم تحویل حداکثر تا ۲ ساعت
45,000 ماهانه
120,000 سه ماهه
240,000 شش ماهه
500,000 سالانه